kepvalto 04kepvalto 01kepvalto 05kepvalto 07kepvalto 06kepvalto 03kepvalto 02

Adatkezelési szabályzat

A Chris Design Cards Bt., mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi jogi közlemény tartalmát. Felelősséget és kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A jelen nyilatkozat célja, hogy a Chris Design Cards Bt. által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden megrendelőnk számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem) a 2011.évi CXII. törvény és a 2018.05.25-én hatályba lépő GDPR az Adatfeldolgozóval szemben támasztott követelményeknek, rendelkezéseinek megfelelően. A GDPR: Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján Ügyfeleink számára tájékoztatást nyújtunk. A Chris Design Cards Bt. tiszteletben tartja Megrendelőinek személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

A megrendelő

honlapok használatával önkéntesen elfogadja és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

- postai úton Budapest, 1132 Váci út 6. 3/5.

- e-mail útján a meghivoborze2009@gmail.com e-mailcímen.


Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza:

Minden felvilágosítást megadunk ügyfeleinknek a róla tárolt adatokról, amennyiben ezt írásban kérik, illetve a meghivoborze2009@gmail.com címen kérhetik adataik törlését is.

Az adatkezelés jogalapja

A Chris-Desin Cards Bt. általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a megrendelők önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a megrendelő az egyes adatkezelések tekintetében a weblap használatával, az online megrendelő kitöltésével illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg rendelés vagy kapcsolatfelvétel céljából.


Jogszabályok:
- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
- 2001. évi CVII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A .)
- 2008. évi XLVII törvény - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról,
- 2008. évi XLVIII törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
- 2005 évi XC törvény az elektronikus információszabadságról
- 2003 évi C törvény az elektronikus hírközlésről
- A GDPR: Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján Ügyfeleink számára tájékoztatást nyújtunk

Értelmező fogalmak

A Törvény (3.§) alapján a jelen szabályzattal összefüggésben használt alapvető fogalmak.
1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3. különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
10. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
11. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
12.. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
13. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
14. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
15. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
16. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
17. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
18. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
19. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Adatkezelés célja

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul.


Az adatkezelés célhoz kötöttsége

Funkcionális adatkezelés

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal funkcionalitásának működése körében a következőket:


A Chris-Design Cards Bt. a megrendelők által rendelkezésre bocsátott adatokat kizárólag a megrendelés teljesítése és a megrendelés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, a megrendelő hozzájárulása után!

Adatkezelő, adatfeldolgozó

Adatkezelés időtartama és adatkezelők köre

Az online és személyes rendeléskor megadott személyes adatok kezelése az űrlap kitöltésével kezdődik és a megrendelés befejezésének végéig tart. A megrendelés teljesítését követően a Chris-Design Cards Bt. az adatokat törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A megrendelő adatait kizárólag a Chris-Design Cards Bt. belső munkatársai jogosultak megismerni, kezelni a törvényi alapelvek betartásával. Harmadik személy részére át nem adják és semmilyen fórumon nem teszik közzé, kizárólag a megrendelés teljesítése és azzal összefüggő tevékenységek céljából használják.

Adatkezelés időtartama és adatkezelők köre

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:

Magyar Posta Zrt. És DPD Hungária Kft.

Adatvédelmi nyilatkozataik az alábbi linken érhetőek el:

https://www.dpd.com/hu/home/siteutilities/adatvedelmi_nyilatkozat2

https://www.posta.hu/static/internet/download/ADATKEZELESI_TAJEKOZTATO_MAGYAR_POSTA_ZRT.pdf

Adatbiztonság

Az érintettek jogai

Jogorvoslat

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Jogorvoslat

A "2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről" című magyar jogszabály 155. § (4) bekezdése is szabályozza azt, ami így szól: "Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni."


MI IS AZ A COOKIE?

A cookie, egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a web szerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra.


MIRE HASZNÁLJA A WEBOLDAL A COOKIE-T?

Böngészés során "sütik" (cookie-k) segítségével a weboldalak azonosíthatják számítógépünket; első látogatásunk alkalmával küldenek egy sütit, amelyet aztán böngészőnk minden további látogatásnál visszaküld a szervernek. Így az oldal üzemeltetője nyomon követheti, hogy mely látogatások alkalmával mely oldalakat nézzük meg. A cookie-k az internet hatékony működésének központi elemét képezik, hiszen hozzásegítik a felhasználót a kényelmes böngészéshez, az általuk megismert igények és érdeklődési körök révén. A sütik korlátozása, vagy tiltása lehetetlenné teheti bizonyos weboldalak használatát.

FACEBOOK

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe